Thực hiện Công văn số 235/PGDĐT, ngáy 6 tháng 4 năm 2019. V/v phối hợp tổ chức chương trình truyền thông kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Sáng ngày 22/04/2019 Phòng ...