Ngày 30/01/2018 tập huấn CNTT tại tàng 3 PGD Phú Bình